0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Piotr Strus
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۱:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۰:۱۰
Michal Minda
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Strus
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۵
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۲۳:۱۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۹:۵۰
Jakub Perek
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۳۰
Antoni Witkowski
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۰۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Josef Braun
Finished
۰۶:۱۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Josef Braun
Finished
۰۸:۵۰
Patrick Klos
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۴۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۴:۰۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۲۲:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۲۲:۴۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۵۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۰
Arkadiusz Zuk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Jakub Seibert
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۱۰
Patrick Klos
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۵۰
Jakub Perek
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۱۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Seibert
۲
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۵:۰۰
Michal Benes
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۵:۵۰
Martin Olejnik
۳
۰
Jakub Perek
Finished
۱۸:۱۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۲۱:۵۰
Aleksander Lilien
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۲۲:۱۰
Szymon Radlo
۲
۰
Jaroslaw Rolak
inprogress
۲۳:۲۰
Bartosz Kwodawski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Josef Braun
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۰۸:۲۰
Martin Olejnik
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۳:۰۰
Martin Olejnik
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۱۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Patrick Klos
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Perek
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۳۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Josef Braun
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۳۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۴۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۵۰
Jakub Perek
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۰۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۲:۳۰
Jakub Seibert
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۳:۱۰
Jakub Perek
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۳:۲۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۴:۴۰
Michal Murawski
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۴۰
Jakub Seibert
۳
۲
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۶:۱۰
Antoni Witkowski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۶:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۵۰
Martin Olejnik
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslaw Tomicki
۲
۲
Piotr Chodorski
Finished
۱۸:۲۰
Arkadiusz Mugowski
-
-
Michal Minda
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
Aleksander Lilien
-
-
Arkadiusz Zuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Arkadiusz Zuk
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۲۰
Michal Benes
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۰۹:۳۰
Michal Benes
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۴۰
Michal Benes
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۴:۵۰
Antoni Witkowski
-
-
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۸:۴۰
Martin Olejnik
-
-
Adrian Wiecek
Finished
۱۹:۲۰
Jakub Perek
-
-
Patrick Klos
Finished
۱۹:۴۰
Maciej Podsiadlo
-
-
Arkadiusz Zuk
Finished
۲۱:۱۰
Krzysztof Kapik
-
-
Aleksander Lilien
Finished
۲۱:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Arkadiusz Zuk
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۵:۲۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۲۰
Josef Braun
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Jakub Seibert
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Perek
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۰۹:۱۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۰:۳۰
Michal Benes
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۱۰:۴۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Stecyszyn
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۵۰
Michal Murawski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۴:۲۰
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۷:۱۰
Michal Benes
۱
۳
Jakub Perek
Finished
۱۷:۲۰
Michal Murawski
۰
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۸:۰۰
Michal Benes
-
-
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۳۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Patrick Klos
Finished
۱۸:۵۰
Jakub Seibert
-
-
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۱۰
Michal Murawski
-
-
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۹:۳۰
Michal Benes
-
-
Mateusz Golebiowski
Finished
۲۰:۱۰
Staszczyk Konrad
-
-
Damian Korczak
Finished
۲۰:۵۰
Staszczyk Konrad
۰
۰
Krzysztof Kapik
inprogress
۲۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Andrey Pravdnov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Timofey Razinkov
۲
۳
Vladimir Marshalov
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Marshalov
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Ilia Izvolskii
Finished
۱۴:۱۵
Roman Alov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۷:۴۵
Rustam Bedretdinov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۴۵
Daniil Mikheev
۳
۱
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۳:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Eduard Tsvetkov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۳:۱۵
Anton Sokolov
۳
۰
Roman Alov
Finished
۱۶:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Kharlakin
۱
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Smyshnikov
۲
۳
Timofey Razinkov
Finished
۱۴:۰۰
Vadim Batalov
۳
۱
Ivan Stepanov
Finished
۲۲:۰۰
Andrey Pravdnov
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Artemov
۲
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Albert Bogomolov
۳
۲
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Molodykh
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Glazun
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۱۱:۰۰
Ilia Izvolskii
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۲:۴۵
Oleg Kharlakin
۱
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۱۵
Timofey Razinkov
۰
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Muslikov
-
-
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Zhelubenkov
۲
۳
Alexey Innazarov
Finished
۲۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۰۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۴:۴۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۰۰
Aleksei Bobriakov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Aleksey Lobanov
۲
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۰۸:۱۵
Denisov Alexey
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Smirnov
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Yuriy Fedotov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۴۵
Aleksey Lobanov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۱۰:۱۵
Aleksei Bobriakov
۳
۱
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۴۵
Yuriy Fedotov
۱
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Kozlov
۲
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Zhigalov
۲
۳
Andrei Andreev
Finished
۱۲:۱۵
Grigorii Zhukov
۱
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Chechulin
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۲:۴۵
Aleksandr Chuliukov
۳
۰
Grigorii Zhukov
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Andreev
۳
۲
Ilia Izvolskii
Finished
۱۳:۱۵
Andrey Potapkov
۳
۱
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Slesarev
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Kozlov
۳
۱
Grigorii Zhukov
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۲
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۴:۳۰
Andrei Andreev
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۴:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۴۵
Vladimir Marshalov
۲
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Moshnikov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۰۰
Artem Chernov
۳
۱
Pavel Semeshin
Finished
۱۶:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۶:۱۵
Andrei Khanevskii
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۶:۳۰
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Artem Denisov
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Semeshin
-
-
Dmitry Tunitsin
Cancelled
۱۷:۱۵
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۷:۱۵
Vladimir Nemashkalo
-
-
Oleg Moshnikov
Cancelled
۱۷:۳۰
Artem Denisov
۰
۳
Artem Chernov
Finished
۱۷:۴۵
Oleg Moshnikov
۱
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۱۸:۰۰
Maksim Dukhin
۱
۱
Nikolaev Andrei
Finished
۱۸:۰۰
Artem Chernov
۰
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۸:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۰
Anton Sokolov
Finished
۱۸:۱۵
Vasiliy Rudenko
-
-
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Pavel Semeshin
-
-
Artem Denisov
Finished
۱۸:۴۵
Vadim Batalov
-
-
Pavel Fursov
Finished
۲۰:۰۰
Kuznetsov Alexey
-
-
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۰:۱۵
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۰:۱۵
Ivan Stepanov
-
-
Andrey Zabrodin
Finished
۲۰:۳۰
Evgenii Kryuchkov
-
-
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۰:۴۵
Alexey Innazarov
-
-
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۰:۴۵
Mareychev Sergey
-
-
Evgenii Grachev
Finished
۲۱:۰۰
Pavel Fursov
-
-
Ivan Stepanov
Finished
۲۱:۰۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۱:۱۵
Andrey Zabrodin
-
-
Vadim Batalov
Finished
۲۱:۳۰
Ivan Afanasiyev
۲
۳
Kuznetsov Alexey
Finished
۲۱:۴۵
Evgeny Kupryakov
۲
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۱:۴۵
Evgenii Grachev
-
-
Evgeniy Danilov
Cancelled
۲۲:۰۰
Kuznetsov Alexey
۲
۳
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۲:۱۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Alexey Innazarov
Finished
۲۲:۱۵
Pavel Fursov
۳
۲
Andrey Zabrodin
Finished
۲۲:۳۰
Evgeniy Danilov
۰
۳
Mareychev Sergey
Finished
۲۲:۳۰
Alexander Zhelubenkov
۱
۱
Evgeny Kupryakov
inprogress
۲۲:۴۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۲:۴۵
Pavel Fursov
۲
۰
Vadim Batalov
inprogress
۲۳:۳۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Czech Republic
Pro League
Eric Maresh
۳
۰
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۱:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۳۰
Roman Barta
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۳:۰۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۶:۰۰
Oskar Spacek
۳
۱
Matej Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Jakub Stolfa
Finished
۱۱:۰۰
Vlastimil Svatos
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۱۵:۰۰
Kamil Gruda
۲
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۳۰
Josef Pelikan
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Kostal Marek
۳
۰
Tomas Varnushka
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Bronislav Roubal
۱
۳
Jiri Strouhal
Finished
۱۴:۳۰
Jan Steffan
۰
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۱:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Varnushka
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۰:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۱۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jakub Stolfa
Finished
۱۲:۳۰
Ladislav Janousek
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۱۵:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Jiri Strouhal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۱۸:۰۰
Jan Mecl Jr.
۱
۲
Jiri Ruzicka
inprogress
۲۳:۳۰
Tomas Dousa
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۳۰
Jan Potensky
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۲:۰۰
Kostal Marek
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Strouhal
۲
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Josef Palecek
۳
۱
Vlastimil Svatos
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Zuzanek
۱
۰
Miroslav Svedik
Finished
۱۸:۳۰
Petr Kmoch Snr
۲
۱
Petr Svec
inprogress
۲۳:۳۰
Radek Vranca
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۳
۰
Martin Biolek
Finished
۰۰:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Fojt
۳
۲
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Michal Raska
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۳:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Bronislav Roubal
Finished
۱۳:۳۰
Simon Kadavy
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۰۰
Zbynek Zientek
۲
۲
Darin Kryl
Finished
۱۸:۰۰
Michal Zobac
-
-
Radek Krcal
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Motak
-
-
Alois Kanak
Finished
۲۱:۳۰
Jakub Hradecky
۰
۰
Roman Barta
Cancelled
۲۲:۰۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Simon Kadavy
Finished
۲۲:۳۰
Jiri Motak
۰
۲
Ondrej Homola
inprogress
۲۳:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Malek
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Kadlec
۳
۰
Miroslav Malek
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۳
۰
Jaroslav Hajek
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Strouhal
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۶:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۸:۰۰
Karel Filip
۱
۰
Radek Krcal
Finished
۱۸:۳۰
Michal Syroha
-
-
Kamil Gruda
Finished
۱۹:۰۰
Frantisek Blaha 1980
-
-
Michal Zobac
Finished
۱۹:۰۰
Petr Svec
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Jan Kabelka
۲
۳
Petr Kmoch Snr
Finished
۲۳:۰۰
Matej Pycha
۳
۰
Jozef Denez
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Antos
۳
۱
Jozef Denez
Finished
۰۰:۳۰
Radek Vranca
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۳۰
Adam Vitasek
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Petr Vicherek
Finished
۰۱:۰۰
Jan Vidourek
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Dousa
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۰۰
Jan Pleskot
۱
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۴:۰۰
Josef Pelikan
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۶:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Radek Milata
Finished
۰۹:۳۰
Michal Cakovsky
۰
۳
Vladimir Kadlec
Finished
۱۰:۰۰
Radek Milata
۳
۰
Michal Raska
Finished
۱۰:۳۰
Martin Cvecek
۰
۳
Michal Cakovsky
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۰:۳۰
Adolf Huttl
۱
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Michal Raska
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Malek
۲
۳
Michal Cakovsky
Finished
۱۱:۳۰
Radek Milata
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۰۰
Martin Cvecek
۳
۱
Vladimir Kadlec
Finished
۱۲:۰۰
Martin Cvecek
۳
۰
Miroslav Malek
Finished
۱۲:۳۰
Adolf Huttl
۱
۳
Michal Raska
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Kadlec
۲
۳
Michal Cakovsky
Finished
۱۳:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Radek Milata
Finished
۱۳:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۲
Svatoslav Stempen
Finished
۱۳:۳۰
Simon Kadavy
۳
۰
Jaroslav Novotny
Finished
۱۳:۳۰
Jan Manhal Jr
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Malek
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۰۰
Jan Cernoch
۱
۳
Jaroslav Hajek
Finished
۱۴:۰۰
Lubomir Navrat
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Pech
۳
۱
Jan Cernoch
Finished
۱۴:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Hajek
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۵:۰۰
Dusan Stusek
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۵:۰۰
Eduard Sionkala
۲
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Jr
۱
۳
Jan Cernoch
Finished
۱۵:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۶:۰۰
Simon Kadavy
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۷:۰۰
Dusan Stusek
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۷:۲۶
Michal Zobac
۰
۳
Karel Filip
Finished
۱۷:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۳۰
Sturma Patrik
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۷:۳۰
Otto Jarkovsky
۱
۰
Matous Klimenta
Finished
۱۸:۳۰
Michal Vedmoch
-
-
Zbynek Zientek
Finished
۱۸:۳۰
Radim Pavelka
-
-
Julius Lazar
Finished
۱۹:۰۰
Darin Kryl
-
-
Sturma Patrik
Finished
۱۹:۰۰
Julius Lazar
-
-
Miroslav Svedik
Finished
۱۹:۳۰
Sturma Patrik
-
-
Zbynek Zientek
Finished
۱۹:۳۰
Karel Filip
-
-
Frantisek Blaha 1980
Finished
۲۰:۰۰
Otto Jarkovsky
-
-
Michal Syroha
Finished
۲۰:۰۰
Jiri Zuzanek
-
-
Radim Pavelka
Finished
۲۰:۰۰
Michal Vedmoch
-
-
Darin Kryl
Finished
۲۰:۰۰
Kamil Gruda
-
-
Michal Syroha
Finished
۲۰:۳۰
Zbynek Zientek
-
-
Michal Vedmoch
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Zuzanek
-
-
Radim Pavelka
Finished
۲۰:۳۰
Julius Lazar
-
-
Miroslav Svedik
Finished
۲۱:۰۰
Otto Jarkovsky
-
-
Miroslav Klimenta
Finished
۲۱:۰۰
Darin Kryl
-
-
Sturma Patrik
Finished
۲۱:۰۰
Karel Filip
-
-
Michal Zobac
Finished
۲۱:۰۰
Petr Kmoch Snr
-
-
Tomas Roh
Finished
۲۱:۳۰
Jan Mecl Jr.
-
-
Martin Bittner
Finished
۲۱:۳۰
Patrik Pycha
-
-
Miroslav Cinibulk
Finished
۲۱:۳۰
Ondrej Homola
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۲۲:۰۰
Simon Kadavy
۳
۰
Roman Barta
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Roh
۱
۳
Petr Svec
Finished
۲۲:۳۰
Martin Bittner
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۲۲:۳۰
Miroslav Cinibulk
۰
۰
Jakub Hradecky
Cancelled
۲۲:۳۰
Alois Kanak
۳
۱
Ondrej Homola
Finished
۲۲:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۲۳:۰۰
Patrik Pycha
۱
۱
Simon Kadavy
inprogress
۲۳:۳۰
Germany
Challenger Series
Jin Ueda
۱
۳
Simon Berglund
Finished
۱۵:۳۵
Kirill Fadeev
۱
۳
Jin Ueda
Finished
۱۴:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Simon Berglund
Finished
۱۷:۰۰
Florian Bluhm
۰
۳
Jin Ueda
Finished
۱۶:۲۰
Kishegyi Akos
۰
۳
Jin Ueda
Finished
۱۰:۰۰
Simon Berglund
۳
۱
David Molnar
Finished
۱۰:۴۰
Kirill Fadeev
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۲۰
Florian Bluhm
۳
۰
David Molnar
Finished
۱۲:۰۰
Akito Itagaki
۰
۳
Simon Berglund
Finished
۱۲:۴۰
Kishegyi Akos
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۳:۲۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Florian Bluhm
Finished
۱۴:۵۵
World
ITTF South American Championships
Rodrigo Vigo
۱
۴
Alfonso Olave
Finished
۰۲:۰۰
Adrian Rubinos
۴
۰
Luis Vanegas
Finished
۰۴:۰۰
Rodrigo Hidalgo
۴
۲
Julian Ramos
Finished
۰۲:۴۰
Fernando Fernandez
۰
۴
Alejandro Toranzos
Finished
۰۲:۰۰
Mauricio Davila
۰
۴
Cesar Augusto Castillo Arocha
Finished
۰۲:۴۰
World
ITTF South American Championships Women
Roxy Gonzalez
۴
۱
Maria Maldonado
Finished
۰۱:۲۰
Mariangel Diaz
۰
۱
Zhiying Zeng
Finished
۱۸:۳۰
Camila Obando
۰
۰
Ana Codina
Finished
۱۸:۳۰
Giulia Takahashi
-
-
Candela Molero
Finished
۱۹:۱۰
Roxy Gonzalez
-
-
Daniela Ortega
Finished
۱۹:۱۰
World
TT-CUP
Krzysztof Stala
۲
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vrastil
۲
۳
Filip Musil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Boltik
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۵
Kos Pawel
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Martin Lepka
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۵
Martin Plihal
۱
۳
Filip Musil
Finished
۰۱:۲۰
Martin Lepka
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۱:۵۵
Stapor Rafal
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۲:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۳:۰۰
Luis Meneses
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Jan Molenda
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۴:۰۰
Luis Meneses
۳
۱
Bhavesh Shah
Finished
۰۴:۰۵
Jan Molenda
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۱
۳
Bhavesh Shah
Finished
۰۴:۳۵
Valois Kayque
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۵:۰۰
Jan Molenda
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۵:۳۰
Stapor Rafal
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۶:۰۰
Jan Molenda
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۶:۳۰
Filip Kociuba
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۷:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Lamperski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Andrus Hiiemae
۳
۲
Mikk Vaikla
Finished
۰۹:۱۵
Emil Nowak
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Nikita Konsa
۱
۳
Marko Viidas
Finished
۰۹:۴۵
Jan Simecek
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۰۹:۵۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Jakub Lamperski
Finished
۱۰:۰۰
Juan Lara
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۰:۱۰
Andrus Hiiemae
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۰:۱۵
Ales Langer
۳
۱
Pavel Papirnik
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Beran
۱
۳
Denis Benes
Finished
۱۰:۲۵
Emil Nowak
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۰:۴۰
Mikk Vaikla
۳
۲
Nikita Konsa
Finished
۱۰:۴۵
Jan Simecek
۳
۰
Pavel Papirnik
Finished
۱۰:۵۰
Michal Spalek
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۰:۵۵
Jakub Lamperski
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۱:۰۰
Alberto Ibarra
۳
۰
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Andrus Hiiemae
۳
۰
Nikita Konsa
Finished
۱۱:۱۵
Brozek Michal
۲
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Beran
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۱:۲۵
Emil Nowak
۱
۳
Jakub Lamperski
Finished
۱۱:۳۰
Wiechec Adrian
۰
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۱:۳۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۴۰
Marko Viidas
۳
۰
Mikk Vaikla
Finished
۱۱:۴۵
Jan Simecek
۳
۰
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۰
Denis Benes
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۰
Buczynski Witold
۳
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۲:۰۵
Salvador Aracil
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Papirnik
۰
۱
Brozek Michal
Postponed
۱۲:۲۰
Tomas Beran
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۱۲:۲۵
Emil Nowak
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۳۰
Michal Wolny
۱
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۱۲:۳۵
Juan Lara
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۴۰
Andrus Hiiemae
۳
۲
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Jan Simecek
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۲:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۳:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۳:۰۵
Alberto Ibarra
۳
۱
Salvador Aracil
Finished
۱۳:۱۰
Michal Spalek
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۱۳:۲۵
Jakub Lamperski
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۳:۳۰
Waldemar Glanowski
۳
۰
Waldemar Jozala
Finished
۱۳:۳۵
Mart Ojamaa
۳
۰
Martin Pakk
Finished
۱۳:۴۵
Petr Libovicky
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۱۳:۵۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Denis Benes
Finished
۱۳:۵۵
Dawid Stapor
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۰
Buczynski Witold
۳
۰
Michal Wolny
Finished
۱۴:۰۵
Madis Vaarpu
۰
۳
Karjus Koit
Finished
۱۴:۱۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۴:۲۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Marek Fabini
Finished
۱۴:۲۵
Wiechec Adrian
۳
۲
Waldemar Glanowski
Finished
۱۴:۳۵
Mart Ojamaa
۱
۳
Karjus Koit
Finished
۱۴:۴۵
Petr Libovicky
۳
۲
Martin Novak
Finished
۱۴:۵۰
Brozek Michal
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۵۵
Michal Wolny
۳
۲
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۵:۰۵
Martin Pakk
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۵:۱۵
Michal Nemec
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Kolar Vlastimil
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۵
Buczynski Witold
۳
۰
Waldemar Jozala
Finished
۱۵:۳۵
Mart Ojamaa
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۵:۴۵
Petr Libovicky
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Marek Fabini
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۵:۵۵
Wiechec Adrian
۲
۳
Michal Wolny
Finished
۱۶:۰۵
Karjus Koit
۲
۳
Martin Pakk
Finished
۱۶:۱۵
Martin Novak
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۱۶:۲۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۶:۲۵
Buczynski Witold
۲
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۱۶:۳۵
Martin Pakk
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۶:۴۵
Martin Novak
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۶:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Marek Fabini
Finished
۱۶:۵۵
Arkadiusz Skupinski
۲
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۷:۰۵
Mart Ojamaa
۱
۳
Karjus Koit
Finished
۱۷:۱۵
Petr Libovicky
۲
۳
Michal Nemec
Finished
۱۷:۲۰
Marek Fabini
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۷:۲۵
Wiechec Adrian
۲
۳
Buczynski Witold
Finished
۱۷:۳۵
Radek Libovicky
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۷:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۷:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۸:۰۰
Michal Wolny
۲
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۸:۰۵
Michal Nemec
۱
۱
Petr Vrastil
Finished
۱۸:۲۰
Daniel Vojna
-
-
Sebl Jachym
Finished
۱۸:۲۵
Krzysztof Stala
۰
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۱۸:۳۰
Waldemar Glanowski
۰
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۸:۳۵
Radek Libovicky
-
-
Petr Vrastil
Finished
۱۸:۵۰
Jean-Baptiste Cousin
-
-
Michal Vyskocil
Finished
۱۸:۵۵
Kurzak Bronislaw
-
-
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۰۰
Wiechec Adrian
-
-
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۹:۰۵
Jaroslav Brynych
-
-
Michal Nemec
Finished
۱۹:۲۰
Daniel Vojna
-
-
Michal Vyskocil
Finished
۱۹:۲۵
Tomasz Witkowski
-
-
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۹:۳۰
Waldemar Jozala
-
-
Michal Wolny
Finished
۱۹:۳۵
Radek Libovicky
-
-
Michal Nemec
Finished
۱۹:۵۰
Sebl Jachym
-
-
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۱۹:۵۵
Szostak Michal
-
-
Krzysztof Stala
Finished
۲۰:۰۰
Buczynski Witold
-
-
Waldemar Glanowski
Finished
۲۰:۰۵
Petr Vrastil
-
-
Jaroslav Brynych
Finished
۲۰:۲۰
Daniel Vojna
-
-
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۲۰:۲۵
Kurzak Bronislaw
-
-
Tomasz Witkowski
Finished
۲۰:۳۰
Michal Nemec
-
-
Radek Libovicky
Finished
۲۰:۵۰
Michal Vyskocil
-
-
Sebl Jachym
Finished
۲۰:۵۵
Krzysztof Stala
-
-
Gracjan Rokita
Finished
۲۱:۰۰
Petr Vrastil
-
-
Jaroslav Brynych
Finished
۲۱:۲۰
Daniel Vojna
-
-
Michal Vyskocil
Finished
۲۱:۲۵
Szostak Michal
-
-
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۱:۳۰
Pavel Cibik
۲
۳
Lukas Vich
Finished
۲۱:۵۰
Sebl Jachym
-
-
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۲۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Krzysztof Stala
Finished
۲۲:۰۰
Martin Boltik
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۲۲:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۲۲:۲۵
Szostak Michal
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۲۲:۳۰
Pavel Cibik
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۲۲:۵۰
Marek Fabini
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۲۲:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۳:۰۰
Lukas Vich
۰
۳
Martin Boltik
Finished
۲۳:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۰
Martin Sulc
Finished
۲۳:۲۵
Kurzak Bronislaw
۲
۱
Szostak Michal
inprogress
۲۳:۳۰
Pavel Cibik
-
-
Martin Boltik
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Ondrej Fiklik
-
-
Marek Fabini
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Czech Republic
TT Star Series
Abdel-Kader Salifou
۰
۳
David Reitspies
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Zelinka
۲
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۰:۴۰
Ivor Ban
۳
۲
Elias Ranefur
Finished
۱۱:۱۵
Enio Mendes
۱
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۲:۱۵
Ivor Ban
۱
۳
David Reitspies
Finished
۱۲:۴۵
Filip Zeljko
۲
۳
Elias Ranefur
Finished
۱۳:۱۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۴:۲۰
David Reitspies
۳
۱
Elias Ranefur
Finished
۱۴:۴۵
Enio Mendes
۰
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۵:۱۵
David Reitspies
۳
۱
Filip Zeljko
Finished
۱۶:۵۵
Belarus
Liga Pro
Sergei Demidovich
۲
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۰:۰۰
Vitaly Lyalkov
۲
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۲:۳۰
Alekseev Anton
۳
۰
Vadim Nekhvedovich
Finished
۱۳:۰۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Alekseev Anton
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Nekhvedovich
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۴:۰۰
Vitaly Lyalkov
۱
۳
Alekseev Anton
Finished
۱۴:۳۰
Ruslan Shafiev
۰
۳
Vadim Nekhvedovich
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۰
۳
Valentin Ranchenko
Finished
۱۶:۲۰
Vladimir Koshel
۱
۳
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۵۰
Valentin Ranchenko
۱
۰
Vladimir Koshel
Finished
۱۷:۲۰
Kiriil Skochelenkov
-
-
Vladimir Murashko
Finished
۱۷:۵۰
Vladimir Murashko
-
-
Vladimir Koshel
Finished
۱۸:۵۵
Valentin Ranchenko
-
-
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۹:۱۵
Daniil Devyatnikov
-
-
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۰:۴۵
Aleksandr Dekhtiarenko
۲
۳
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۱:۱۵
Dmitrii Romanenko
۳
۲
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۱:۵۰
Konstantin Atomanchik
۳
۲
Daniil Devyatnikov
Finished
۲۲:۰۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۲:۴۵
Dmitrii Romanenko
۰
۱
Konstantin Atomanchik
inprogress
۲۳:۱۵